Welke privacyrechten hebben personen onder de AVG in Europa?

Toestemming
De AVG bevat een speciaal artikel over toestemming. Hierin staan onder welke voorwaarden organisaties toestemming krijgen om persoonsgegevens van individuen te verwerken. Zo moeten organisaties bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor personen even eenvoudig zijn hun toestemming te geven én in te trekken.

Recht op vergetelheid
Momenteel kunnen personen al een organisatie opdragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Met de nieuwe AVG kunnen zij straks ook eisen dat de organisatie deze verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties aan wie zij deze gegevens heeft verstrekt.

Recht op dataportabiliteit
Onder bepaalde voorwaarden hebben personen straks het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat ze hun persoonsgegevens in een standaardformaat van de betreffende organisatie kunnen ontvangen. Hierdoor kunnen ze hun gegevens eenvoudig doorgeven aan een andere, gelijksoortige leverancier. Bijvoorbeeld bij het in- en uitschrijven voor socialenetwerksites. Indien het (technisch) mogelijk is, kunnen personen zelfs eisen dat de oude dienstverlener hun persoonsgegevens direct doorstuurt naar de nieuwe dienstverlener.

Andere rechten zijn:

Recht op inzage. Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.

Recht op rectificatie. Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om organisaties te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U hebt recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen.

Recht op bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij direct marketing.

Verzoeken: In de meeste gevallen zijn organisaties verplicht om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten binnen een maand uit te voeren. Ook dienen ze u binnen dezelfde termijn hierover te informeren. Is een organisatie volgens de AVG niet verplicht om aan uw verzoek te voldoen, moeten zij u ook daarover binnen een maand informeren.

Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data#waarom-nieuwe-privacyregels-6302