Wie houdt toezicht op de naleving van de AVG?

 

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onder de Verordening en de Uitvoeringswet valt, moet zich houden aan de hierin vastgelegde regels en verplichtingen. Per lidstaat van de Europese Unie zijn één of meer toezichthouders opgericht om naleving van de Verordening te stimuleren en om daar toezicht op te houden. Voor deze doeleinden hebben de toezichthouders een groot aantal taken en bevoegdheden gekregen. Daarnaast hebben betrokkenen ook direct de mogelijkheid om actie te ondernemen bij – vermeende – overtredingen van de Verordening en de relevante uitvoeringswetten.

De Verordening bepaalt dat iedere lidstaat van de Europese Unie één of meer toezichthouders moet oprichten, die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de wet. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste lidstaten hebben één nationale toezichthouder; Duitsland en Spanje hebben ook toezichthouders op regionaal niveau. Deze Europese toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, treden volledig onafhankelijk op bij de uitvoering van hun taken en de uitoefening van hun bevoegdheden. Dit betekent dat zij geen instructies mogen vragen of ontvangen van anderen en dat ze moeten beschikken over voldoende mensen en middelen om hun werk naar behoren te kunnen doen.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat bij het toezicht op de naleving van de AVG in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van persoonsgegevens en de handel in persoonsgegevens. De software van AVG online biedt een totaalpakket voor u als organisatie en helpt u per stap met de implementatie van de AVG. Zo bent u snel klaar en heeft u weer tijd voor andere werkzaamheden.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens