Hoe is het toezicht op uitvoering en naleving van de AVG geregeld?

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezichthouder op uitvoering en naleving van de AVG. Bij de uitvoering van haar taken is de AP gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent o.a. dat tegen genomen besluiten bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden aangetekend bij de bestuursrechter. Tevens geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur voor de activiteiten van de AP en kunnen klachten hierover worden ingediend bij de Nationale Ombudsman. Als bestuursorgaan is de AP gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Alleen in uitzonderlijke (riskante) gevallen kan de AP een gegevensverwerking voorafgaand toetsen.